Werkwijze

Onze werkwijze is in de volgende stappen toegelicht:

Aanvraag en offerte
Bij de aanvraag van een offerte zal samen met de terzake deskundige worden vastgesteld welke machines en processen gemeten dienen te worden. Aan de hand van het aantal metingen, zal er een offerte worden uitgebracht.

Validatieprotocol
Na goedkeuring zal er in nauw overleg een validatieprotocol worden opgesteld. Hierin wordt de tijdens de validatie te volgen werkwijze omschreven. In het validatieprotocol zal onder meer worden omschreven, welke machine en lading er gevalideerd zal worden en welke richtlijnen hierbij gehanteerd worden.

Afspraak
In overleg zal er een afspraak gemaakt worden, waarbij in ogenschouw wordt genomen dat de afdeling minimale hinder zal ondervinden tijdens de validatie. De werkzaamheden zullen dus met de nodige flexibiliteit en in samenwerking met het personeel worden uitgevoerd.

Afhandeling
Als tijdens de validatie blijkt dat een proces niet voldoet aan de desbetreffende richtlijn, zal er overleg plaatsvinden met betrekking tot de verdere voortzetting van de validatie. Aan het einde van de validatie zal er een mondeling verslag worden uitgebracht en een voorlopige schriftelijke vrijgave worden afgegeven.

Rapport
De rapporten zullen digitaal worden aangeleverd en op aanvraag, aangetekend per post worden toegestuurd.
Mochten er naar aanleiding van de rapporten nog vragen zijn, dan kan er altijd contact met ons worden opgenomen.